toipic ban

 A1  

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์พี่น้อง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

...10-12/6/2565  อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มกช.ตรัง ดำเนินโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์พี่น้อง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

 A2  

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มกช.ตรัง เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดีบหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

...14/6/2565  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

A3  

ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ 

... 9/6/2565 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

A4  

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ดำเนินการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2563

...30/3/2565 เวลา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ดำเนินการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2563 ... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

A5      

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ มกช.ตรัง ร่วมกับ รพ.ผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 2,969 คน

...27/2/2565 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ร่วมกับ รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่เด็กอายุ 5-11 ปี ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 2,969 คน ณ หอประชุม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

A6   อบรมเชิงปฏิบัติการ "Class Fitness" แก่นักศึกษา 

... 23-25/2/2565 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ" Class Fitness" ... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

A7  

ดำเนินโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

...22/2/2565 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดพเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขาดิน ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ ... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)


 10 8 64   ดำเนินโครงการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯ กิจกรรมที่ 3 ทำนุบำรุงศาสนสถาน ณ วัดชัยภูมิสถิตย์ (วัดทุ่งค่าย)

...6/8/64  ดำเนินโครงการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย กิจกรรมที่ 3 ทำนุบำรุงศาสนสถาน ณ วัดชัยภูมิสถิตย์ (วัดทุ่งค่าย) ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง  ... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

...กิจกรรมทั้งหมด

OthNewsAc

14/6/2565 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ...

10-12/6/2565 ดำเนินโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์พี่น้อง ปีการศึกษา 2565 ...

9/6/2565 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ...

1/4/2565 ประมวลภาพการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2563 ...

30/3/2565 คณะฯ ร่วมกับ มกช.ตรัง ดำเนินโครงการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2563 ...

27/2/2565 คณะฯ ร่วมกับ รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ ให้บริการวิชาการในการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid 19 จำนวน 2,969 คน ...

23-25/2/2565 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบิติการ Class fitness ...

22/2/2565 ดำเนินโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.กระบี่ ...

12,17,21/2/2565 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเคโนโลยีสารสนเทศ (การผลิตสื่อด้วย Canva) ...

20/2/2565 คณะฯ ร่วมกับ รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ ให้บริการวิชาการในการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid 19 จำนวน 2,981 คน ...

19/2/2565 คณะฯ ร่วมกับ รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ ให้บริการวิชาการในการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid 19 จำนวน 2,936 คน ...

18/2/2565 ดำเนินโครงการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯ กิจกรรมที่ 2 การละเล่นพื้นบ้าน "แย่งมะพร้าวทาน้ำมัน" ...

16/2/2565 คณะฯ ร่วมกับ รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ ให้บริการวิชาการในการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid 19 จำนวน 2,700 คน ...

9/2/2565 ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ "เสริมมักษะการสอบ TNSU English Test" ...

2/2/2565 ดำเนินโครงการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯ กิจกรรมที่ 1 การละเล่นพื้นบ้าน "ฉับโผง" ...

18/1/2565 คณะฯ ร่วมกับ รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ ให้บริการวิชาการในการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid 19 จำนวน 644 คน ...

12/1/2564 คณะฯ ร่วมกับ รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ ให้บริการวิชาการในการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid 19 จำนวน 6,300 คน ...

29/12/2564 คณะฯ ร่วมกับ รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ ให้บริการวิชาการในการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid 19 จำนวน 3,000 คน ...

23/9/2564 เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2564...

15/9/2564 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ บรรยายให้ความรู้และทดสอบสมรรถภาพแก่งนักกีฬา ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2 ...

31/8/2564 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ บรรยายให้ความรู้และทดสอบสมรรถภาพแก่งนักกีฬา ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ...

28-30/8/2564 ดำเนินโครงการ อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์พี่น้องคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ 64 ...

14/8/2564 ดำเนินโครงการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯ กิจกรรมที่ 3 ทำนุบำรุงศาสนสถาน ณ วัดทุ่งหวัง ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง ...

6/8/2564  ดำเนินโครงการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯ กิจกรรมที่ 3 ทำนุบำรุงศาสนสถาน ณ วัดชัยภูมิสถิตย์ (วัดทุ่งค่าย) อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ...

25/7/2564 อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Studio Dashboard แบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ...

24/7/2564 อาจารย์และบุคลากร รอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Advanced Excel Level 2 แบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ...

4/3/2564  ดำเนินโครงการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯ กิจกรรมที่ 3 ทำนุบำรุงศาสนสถาน ณ วัดคลองลำเลียง อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ...

19/2/2564  บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการทำ CPR ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ... 

17/2/2564  ดำเนินโครงการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯ กิจกรรมที่ 3 ทำนุบำรุงศาสนสถาน ณ วัดนิกรรังสฤษฎ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ...

15/2/2564  โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย กิจกรรมที่ 3 ...

13-14/2/2564  ทดสอบสมรรถภาพและร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนนกีฬาจังหวัดตรัง ...

10/2/2564  ดำเนินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย กิจกรรมที่ 1 (การละเล่นพื้นบ้านอีฉุด) ...

20/11/2563  อ.กฤษฎ์ ศรีรุ่งเรืองชัย อ.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สอนและสาธิตการนวดนักกีฬา (Sport Massage) แก่ทีมกรีฑา มกช.ตรัง ...

6/11/2563  Sports Science Mini Marathon ปีการศึกษา 2563 ณ บ้านตะเสะ ริมชายทะเลหาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ...

2/11/2563  โครงการจัดแสดงผลงาน นวัตกรรม ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ...

28/10/2563  โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ...

14-19/9/2563 นักกีฬาปันจักสีลัต ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน ...

28/9/2563 น.ส.ณัฐธิดา จินา ได้อันดับ 3 ในการแข่งขันกีฬายิงปืนชิงแชมป์เยาวชน ประจำปี 2563 ...

28/9/2563 งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มกช. ตรัง แด่ ผศ.ไพรมา อ้วนไตร และคุณประสิทธิ์ ลุ้งบ้าน ...

23/9/2563 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ศึกษาดูงาน มกช.ตรัง หลักสูตร 3 สาขา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และสนามยิงปืน ...

21/9/2563 บริการวิชาการ "หลักการออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพทางกาย" แก่บุคลากรโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ...

11/9/2563 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กิจกรรมที่ 3 (การช่วยฟื้นคืนชีพ) ...

9/9/2563 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "การมีสัมมาคารวะ" ...

7-8/9/2563 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ" Kinesiology Tape" ...

31/8/2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ... 

28/8/2563 โครงการทำนุบำรุงศาสนสถาน ณ วัดท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ...

27/8/2563 โครงการทำนุบำรุงศาสนสถาน ณ มัสยิดบ้านนานิน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ...

25/8/2563 ทดสอบนักกีฬา ในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักกีฬาฯ ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ประจำปี 2563 ...

23/8/2563 บริการวิชาการในโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่สู่ชุมชนแก่ อสม.รพ.สต.บ้านท่าบันได ...

22/8/2563 บริการวิชาการในโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่สู่ชุมชนแก่ อสม.รพ.สต.บ้านนานิน ...

21/8/2563 บริการวิชาการในโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ...

19/8/2563 บริการวิชาการในโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ...

19/8/2563 รองคณบดีแจก "เสื้อขยัน" สร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงาน ... 

18/8/2563 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ" Class Fitness" ...

17/8/2563 โครงการทำนุบำรุงศาสนสถาน ณ วัดนิกรรังสฤษฎ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ...

14/8/2563 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์พี่น้อง'63 ...

10-11/8/2563 อบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ...

7/8/2563 บริการวิชาการให้กับบุคลากรวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ...

6/8/2563 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ...

5/8/2563 บริการวิชาการในโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่สู่ชุมชน "การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)" ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ...

5/8/2563 พญ.เพ็ญ​พิชญา วงษ์​วิวัฒน์​ ให้​ความ​รู้ในการป้องกัน​ COVID​-19 ... 

1/8/2563 น.ส.ณัฐธิดา จินา นศ.ปีที่ 3 ได้รับเหรียญเงิน ปืนยาวอัดลมหญิง Junoir ในการแข่งขันกีฬายิงปืนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ...

   

LINK ภายใน  

E student

E Teacher

E Staff

TNSU trg

SSI center

   

LINK หน่วยงานภายนอก  

TNSU

MOTSx3

DSE

SAT

Journalx2

NRCT

TDC2

ABC

   

Facebook Page

จำนวนผู้เข้าชม  

Users
1
Articles
31
Articles View Hits
18779
   
© ALLROUNDER