ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

research fund 2565

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสัมนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในโครงการจัดการความรู้

         เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ได้จัดกิจกรรมสัมนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในโครงการจัดการความรู้ ของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์ นิลทจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตตรัง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์

001 Medium 004 Medium 005 Medium 006 Medium 007 Medium 008 Medium 009 Medium 010 Medium 011 Medium 012 Medium 013 Medium 014 Medium 015 Medium 016 Medium 018 Medium 020 Medium 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 ครั้งที่ 16 จัดระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์...

มรภ.ภูเก็ตขอเชิญร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1 จัดประชุมในวันที่ 15...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”  วัตถุประสงค์       ...

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดงานในวันที่่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ณ อำเภอหาดใหญ่...

ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (Online) : A Better Change in Higher Education for Future Economy เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม...

  ม.บูรพา ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564 (The 8th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research)...