ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   คลิกอ่าน 

ประกาศ เรื่อง นโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม   คลิกอ่าน

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้)  คลิกอ่าน 

ผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566

338043697 106639965725893 8291725183960846918 n

353903104 1736342113467960 7359032541042338304 n Small

ผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565

research fund 2565

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ด้านงานวิจัย

วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิททยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ด้านงานวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จันธิดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติ จาก
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านงานวิจัย ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.ทัตพิชา พงษ์ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์พัทธ์ ชูดำ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มันทิรา ผ่องอำไพ และอาจารย์ ดร.เกศณิชซา อาษา ให้ความรู้เกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลการวิจัยในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมยมชวน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

1.1 1

3 6

12  9

กิจกรรมสัมนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในโครงการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันภัทร คำวิจิตร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เป็นประธานพิธีเปิด
การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร์ ตุลยนิษก์ นำเสนอการจัดการความรู้เรื่อง
"การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ยาดมสมุนไพร" ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันภัทร คำวิจิตร อาจารย์อนุภาพ สีสังบุญ นำเสนอเรื่อง "สร้างกระดาษคำตอบและตรวจข้อสอบด้วย Evalbee"และนายสมพล ควนวิไล นำเสนอเรื่อง "การสร้างงาน VDO ด้วย Canva" พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

003 Small  013 Small

020 Small  015 Small

กิจกรรมสัมนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในโครงการจัดการความรู้

         เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ได้จัดกิจกรรมสัมนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในโครงการจัดการความรู้ ของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์ นิลทจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตตรัง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์

Read more ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 ครั้งที่ 16 จัดระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์...

มรภ.ภูเก็ตขอเชิญร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1 จัดประชุมในวันที่ 15...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”  วัตถุประสงค์       ...

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดงานในวันที่่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ณ อำเภอหาดใหญ่...

ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (Online) : A Better Change in Higher Education for Future Economy เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม...

  ม.บูรพา ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564 (The 8th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research)...