รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

ประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จันธิดา

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  คลิก

นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คลิก

ข้อบังคับว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา คลิก

ภาพประกอบข้อบังคับ เครื่องแต่งกายนักศึกษา คลิก

ระเบียบว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา คลิก

ข้อบังคับตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย คลิก

   
© ALLROUNDER