รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

ประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จันธิดา

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

Download เอกสาร  

   

คู่มือการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ 2567 Download

   
© ALLROUNDER