รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

ประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จันธิดา

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการขออนุมัติโครงการ

1. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Flow Chart)  Download 

2. การดำเนินงานโครงการ  Download 

3. แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ  Download 

4. แบบฟอร์มโครงการ  Download 

5. แบบฟอร์มรายงานการดำเนินโครงการ  Download 

  
   
© ALLROUNDER