รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

ประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จันธิดา

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

เพื่อให้สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง พัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ภารกิจส่วนหนึ่งที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง ต้องดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีดังนี้

           1. พัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับปรัชญาและเป้าหมาย พันธกิจของสถาบัน การพลศึกษาตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษากำหนด

          2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคธุรกิจ

          3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการพัฒนาความคิด ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของนักศึกษา

          4. สร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ บริเวณสิ่งแวดล้อมและจัดการเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

          5. พัฒนาและจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ให้เพียงพอ ได้สัดส่วนกับจำนวนนักศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

          6. จัดหาและพัฒนาบุคลากรระดับต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          7. พัฒนากิจการนักศึกษาให้เป็นหน่วยพัฒนาคุณลักษณะทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการเรียน การสอน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและคุณภาพของนักศึกษา

          8. สนับสนุน ส่งเสริมให้คณาจารย์ประจำได้ทำวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและธุรกิจ

          9. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยให้นักศึกษาของสถาบันการพลศึกษาเป็นแกนนำ ในการดำเนินการ

          10. แสวงหาความร่วมมือกับสถาบันอื่น ในด้านวิชาการ การวิจัย ทุนวิจัย และการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน

         11. ให้บริการการศึกษาทางด้านพลศึกษา กีฬา สุขภาพ นันทนาการ และสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาอาชีพ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬา และการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

         12. สนับสนุนบุคลากรของสถาบันการพลศึกษา ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและมีสวัสดิการที่ดี

   
© ALLROUNDER