รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

ประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จันธิดา

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

 

07-THAI-Trang

ตราเครื่องหมาย

 

 ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียรบนก้อนเมฆ พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ มีรัศมีสีขาวโดยรอบพระเศียร ด้านหลังมีวงกลมสีเหลือง ซึ่งทับบนแถบธงชาติไทยพลิ้ว ด้านข้างมีเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) ประดับด้านขวาและด้านซ้าย ด้านล่าง พระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียร มีตัวเลขสีขาว "๒๕๖๒" บนพื้นสีเขียว วางบนพื้นสีน้ำเงินมีขอบนอกเป็นสีนํ้าตาล ด้านล่างมีตัวอักษรไทยสีน้ำเงิน "มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ" อยู่บนแถบโบว์โค้งสีเหลือง (ลัดส่วนเท่ากันทั้งกว้าง และสูง)
      ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขต เหมือนกับตรามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ แต่ส่วนด้านล่างแถบโบว์โค้งสีเหลือง เป็นชื่อวิทยาเขต

 

สัญลักษณ์และสีประจำ วิทยาเขตตรัง

flag

สีเขียว   แทน    พลศึกษา(ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ)
สีขาว    แทน    จริยศึกษา(คุณธรรมจริยธรรม)
สีเหลือง แทน    พุทธิศึกษา (สติปัญญา ความรู้)

 

   
© ALLROUNDER