รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ใน 3 คณะ 3 สาขาวิชาคือ

  1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ดูรายละเอียดหลักสูตร คลิก

  1. คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี)

สาขาการบริหารจัดการกีฬา ดูรายละเอียดหลักสูตร คลิก

  1. คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาพลศึกษา ดูรายละเอียดหลักสูตร คลิก

   
© Thailand National Sports University Trang Campus