รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

ประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จันธิดา

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

Download เอกสาร  

   

เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ใน 3 คณะ 3 สาขาวิชาคือ

  1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ดูรายละเอียดหลักสูตร คลิก

  1. คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี)

สาขาการบริหารจัดการกีฬา ดูรายละเอียดหลักสูตร คลิก

  1. คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาพลศึกษา ดูรายละเอียดหลักสูตร คลิก

   
© ALLROUNDER