รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

ประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จันธิดา

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

SPORTS-U

          S  =  Spirit                  มีน้ำใจนักกีฬา

          P  =  Professional        มีความเป็นมืออาชีพ

          O  =  Opportunity        มีการให้โอกาส

          R  =  Responsibility      มีความรับผิดชอบ

          T  =  Teamwork          มีการทำงานเป็นทีม

          S  =  Smart                มีบุคลิกภาพดี

   U  =  Universality        มีความเป็นสากล

   
© ALLROUNDER