รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

ประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จันธิดา

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

หน้าที่และอำนาจคณะกรรมการประจำวิทยาเขต

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

ของกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ หน้าที่และอำนาจ

และการประชุมของคณะกรรมการวิทยาเขต พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการวิทยาเขต มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) กำกับดูแลให้วิทยาเขตปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

(๒) ออกระเบียบและประกาศของวิทยาเขตเฉพาะในกิจการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาเขตนั้น ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค รวมทั้งออกระเบียบและประกาศอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

(๓) พิจารณาและเสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการของวิทยาเขตต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค

(๔) พัฒนางานด้านวิชาการและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของวิทยาเขต

(๕) เสนอขออนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในระดับอุดมศึกษา ต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค

(๖) พิจารณาและเสนอแผนพัฒนาวิทยาเขตต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค

(๗) พิจารณาและเสนอแผนการใช้เงินรายได้ของวิทยาเขต ต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค

(๘) ให้ข้อเสนอแนะแก่รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ในกิจการของวิทยาเขต

(๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการวิทยาเขต

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารประจำภาค มอบหมาย

   
© ALLROUNDER