รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

ประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จันธิดา

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

 

ประวัติสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง

          เดิมวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง  จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่  8 กันยายน 2525 เป็นวิทยาลัยพลศึกษาส่วนภูมิภาคลำดับที่ 16  เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2526 บุคคล ผู้ริเริ่มในการจัดตั้ง คือนายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดตรัง โดยการสนับสนุนของประธานอนุกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต) อธิบดีกรมพลศึกษา(ดร.สำอางค์ พ่วงบุตร) และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.ดร.นายแพทย์บุญสม มาร์ติน)  ในสมัยนั้น       

การดำเนินการในระยะแรกใช้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และมี นายสมชาย  กล้าเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง

วันที่ 3 มิถุนายน 2529 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง ได้ย้ายสถานที่มาอยู่ประจำ ณ เลขที่ 90 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โดยมีนายปรีชา ก้านกนก เป็นผู้อำนวยการ 

และปี พ.ศ. 2544 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง มีนายสำราญ จินดารัตน์   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และจากการปฏิรูประบบราชการของรัฐ ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 จัด ตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น และโดยพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 สถาน ศึกษาในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้โอนมาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นส่วนราชการในสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ จากนั้นได้มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 ผ่านขั้นตอนการพิจารณาร่างกฎหมาย และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตราพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548

ปัจจุบันวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง ได้ยกฐานะเป็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เป็นสถาบันอุดมศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548  เป็นนิติบุคคลในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ได้เริ่มจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2548 ผลิตและพัฒนาบัณฑิต 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 

ในปี พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ทำให้ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

   
© ALLROUNDER