รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา

Poster 2566 Medium

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา คลิกอ่าน

วิธีการสมัคร ---> Download ใบสมัคร แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมทั้งแนบหลักฐานส่งไปรษณีย์ หรือ สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ 

ใบสมัคร ประเภทโควตา  Download Click !!  

regis

   

ยุทธศาสตร์ชาติ พศ.2561-2580 Download Click

   
© Thailand National Sports University Trang Campus