รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์กีฬายิงปืนยาวมาตรฐาน จำนวน 3 ชุด ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) คลิกดูประกาศ

   
© Thailand National Sports University Trang Campus