รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

ประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จันธิดา

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอสมุด จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ดูประกาศ 

แบบปรับปรุงหอสมุด คลิก 

แบบ ปร.4 (ก) คลิก 

แบบ ปร.4 (ข) คลิก 

แบบ ปร.5 (ก) คลิก 

แบบ ปร.5 (ข) คลิก 

แบบ ปร.ุ6 คลิก 

   
© ALLROUNDER