รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

ประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จันธิดา

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 11  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ดูประกาศ

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TOR) ดูรายละเอียด

คุณลักษณะครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 11  รายการ  ดูรายละเอียด

   
© ALLROUNDER