รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

ประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จันธิดา

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ดูประกาศ 

   
© ALLROUNDER