รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

ประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จันธิดา

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

Download เอกสาร  

   

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์กีฬายิงปืนยาวมาตรฐาน จำนวน 5 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูประกาศ

ร่างรายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (TOR) ดูรายละเอียด

   
© ALLROUNDER