รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

ประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จันธิดา

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

Download เอกสาร  

   

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ดูประกาศ

รายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ  ดูรายละเอียด

แบบก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการพร้อมครุภัณฑ์ฯ  ดูรายละเอียด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4 ก) ดูรายละเอียด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4 ข) ดูรายละเอียด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก) ดูรายละเอียด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ข) ดูรายละเอียด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) ดูรายละเอียด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ฺBOQ) ดูรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01  ดูรายละเอียด 

 

   
© ALLROUNDER