ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการกีฬา (Sports Management)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 4 ปี (Bachelor of Business Administration Program in Sports Management)

ชื่อปริญญาและวิชาเอก

          ชื่อเต็ม (ไทย)          : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารจัดการกีฬา)

          ชื่อย่อ (ไทย)           : บธ.บ (การบริหารจัดการกีฬา)

          ชื่อเต็ม (อังกฤษ)      : Bachelor of Business Administration (Sports Management)

          ชื่อย่อ (อังกฤษ)       : B.B.A. (Sports Management)

แนวทางในการประกอบอาชีพ

          -ผู้บริหารจัดการในศูนย์การออกกำลังกายและกีฬาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

          -เจ้าหน้าที่จัดการกีฬาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

          -ผู้จัดการและควบคุมการแข่งขันกีฬา

          -นักวิชาการ

          -ผู้ประกอบการด้านธุรกิจกีฬา

          -ผู้สื่อข่าวกีฬา นักจัดการกีฬา