งานแผนและงบประมาณ

 


A2

 

 

หน้าที่

         1.วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ

         2.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และจัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะ

         3.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะ

         4.จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อของบประมาณส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

         5.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

         6.บริหารจัดการแผนและงบประมาณ

         7.กำกับติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

         8.รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะตามไตรมาส

         9.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

         10.ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะ

         11.นำผลการประเมินไปจัดทำแผนฯ  ในปีต่อไป

         12.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย