งานประกันคุณภาพการศึกษา

 A6

 

 

มีหน้าที่

          1.วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ

          2.จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อของบประมาณส่วนงานที่รับผิดชอบ

          3.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

          4.พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

          5.ติดตาม รวบรวมหลักฐานและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

          6.สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

          7.ประสานงานการดำเนินงานการประกันคุณภาพกับผู้เกี่ยวข้อง

          8.สนับสนุนและส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ

          9.พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

          10.ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกนคุณภาพการศึกษา

          11.จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และร่วมดำเนินการประเมินคุณภาพ ภายในระดับคณะ

          12.ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.

          13.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

          14.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย