งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

 A8

 

มีหน้าที่

          1.วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ

          2.จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อของบประมาณส่วนงานที่รับผิดชอบ

          3.เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

          4.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อชี้แจงแนวทางและข้อปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

          5.จัดสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

          6.จัดสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์และจัดให้นักศึกษามีการนำเสนอผลงานจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบนิทรรศการทางวิชาการ

          7.จัดประชุมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อพิจารณาผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

          8.รายงานผลประเมินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อสถาบัน

          9.รายงานผลการปฏิบัติงานของงานที่รับผิดชอบ

         10.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย