งานวิจัยและนวัตกรรม

 

 A5

 

มีหน้าที่

          1.วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ

          2.จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อของบประมาณส่วนงานที่รับผิดชอบ

          3.จัดทำระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

          4.จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษางานวิจัย/ห้องสมุด/ห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะ

          5.จัดทำระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

          6.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

          7.พัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

          8.สนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัย การสร้างแรงจูงใจ การเผยแพร่และการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

          9.รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ตามงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

          10.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานวิจัย

          11.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

          12.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย