อัตลักษณ์

          “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”

            ทักษะดี              : มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

  มีน้ำใจนักกีฬา      : มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นที่ยอมรับของสังคม

            พัฒนาสังคม         : มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เอกลักษณ์

“แหล่งเรียนรู้ด้านศาสตร์การกีฬา”