งานธุรการ

 

 A1

 

 

มีหน้าที่

          1.วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ

          2.จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อของบประมาณส่วนงานที่รับผิดชอบ

          3.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

          4.ดำเนินงานธุรการ การจัดระบบงานสารบรรณ

          5.บริหารวัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ภายในคณะ

          6.จัดประชุม เตรียมเอกสารประกอบการประชุม พร้อมบันทึกรายงานการประชุมและส่วนที่เกียวข้อง

          7.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานโครงการต่างๆ

          8.จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ของคณะ

          9.จัดทำฐานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำคณะ

          10.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

          11.พัฒนาบุคลากรและจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรในคณะ

          12.รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะ

          13.จัดทำรายงานประจำปีของคณะ

          14.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย