งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

 

 A7

 

มีหน้าที่

          1.วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ

          2.จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อของบประมาณส่วนงานที่รับผิดชอบ

          3.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

          4.บริหารงานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

          5.พัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักศึกษา

          6.สนับสนุนและส่งเสริมงานสโมสรนักศึกษา

          7.พิจารณาทุนการศึกษาของคณะ

          8.ประสานงานเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร

          9.ให้บริการการศึกษาแก่ชุมชนและสังคม สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

          10.สนับสนุนและส่งเสริมการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

          11.ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

          12.รายงานผลการปฏิบัติงานของงานที่รับผิดชอบ

          13.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย