ประวัติคณะศิลปศาตร์

     คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เป็นหนึ่งในคณะวิชาที่ก่อตั้งขึ้นตามพรบ.สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 มีภารกิจตามพรบ.หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 7 ให้สถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการและบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ การให้บริการชุมชน การใช้และพัฒนาเทคโนโลยี เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬานันทนาการและบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2548 โดยได้ทำการเปิดสอน1 หลักสูตร 2 สาขาวิชาคือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสุขภาพ และสาขาวิชานันทนาการการท่องเที่ยวและในปีการศึกษา2559 ได้ทำการปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

     ในปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา 

   ปี พ.ศ.2562 เปลียนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาลัยเขต ตรัง คณะศิลปศาสตร์ได้ปรับหลักสูตรเป็นปี 2563 ใช้จนถึงปัจจุบัน และเมื่อต้นปี 2564 ทางคณะได้กำเนินปรับปรุงตึกประจำคณะและย้ายมายังตึกชั่วคราวที่บริเวณอาคารสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาลัยเขต ตรัง เป็นสำนักงานชั่วคราว