งานวิชาการ

 

 A3

 

 

มีหน้าที่

          1.วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ

          2.จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อของบประมาณส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

          3.บริหารงานวิชาการ มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร

          4.สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รับรายงานตัว ประสานงานสาขาวิชาในการจัดรายวิชาและภาระงานการสอนจัดตารางการเรียนการสอนและการสอบ จัดทำข้อสอบ

          5.รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร ส่งงานทะเบียนและประมวลผล

          6.จัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน

          7.สนับสนุนและเตรียมความพร้อมด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน

          8.รายงานผลการปฏิบัติงานของวิชาการคณะ

          9.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย