งานสาขาวิชา

 

 A4

 

 

มีหน้าที่

          1.วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ

          2.จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อของบประมาณส่วนงานที่รับผิดชอบ

          3.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

          4.บริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. และองค์กรวิชาชีพกำหนด

          5.จัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร กำหนดผู้สอน

          6.ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ประสานงานกับส่วนต่าง ๆที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   

          7.กำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำ มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ  มคอ.๗

          8.กำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนการฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา

          9.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการชุมชน การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          10.ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านการให้คำปรึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

          11.สำรวจผลการคงอยู่ของนักศึกษา การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

          12.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง บริหาร ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสำรวจผลการคงอยู่และความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร

          13.ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ในสาขาที่รับผิดชอบ

          14.ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และตรวจสอบผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา

          15.กำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗)

          16.จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

          17.กำกับติดตามการประเมินผลอาจารย์ผู้สอน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และสิ่งสนับสนุน  การเรียนรู้ของสาขาวิชา

          18.จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้แก่ศิษย์เก่า

          19.รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

          20.รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗)

          21.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย