งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ

 

 A9

 

มีหน้าที่

          1.วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ

          2.จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

          3.ประสาน อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานต่าง ๆ และให้บริการผู้มาติดต่อราชการ

          4.จัดทำฐานข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลคณาจารย์ ข้อมูลฯ

          5.ประสาน รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลอาจารย์

          6.วิเคราะห์ สรุป และประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

          7.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน

          8.รายงานผลการปฏิบัติงานของงานที่รับผิดชอบ

          9.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมา