ปรัชญา

           เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการด้านกีฬา ในระดับกีฬาพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ

มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพทางด้านบริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

         1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพด้านการจัดการกีฬา ให้มีประสิทธิภาพ

         2.จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

         3.ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ

         4.เป็นหน่วยงานที่ปลูกฝังและพัฒนาความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรโลงไว้ซึ่ง การทำนุบำรุง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย

พันธกิจ

         1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา

         2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา

         3. บริการวิชาการแก่สังคม

         4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

         5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล