รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กา่รศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding) คลิกดูรายละเอียด

   
© Thailand National Sports University Trang Campus