รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

ประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จันธิดา

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ดูประกาศ

   
© ALLROUNDER