รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา

Poster 2566 Medium

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา คลิกอ่าน

วิธีการสมัคร ---> Download ใบสมัคร แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมทั้งแนบหลักฐานส่งไปรษณีย์ หรือ สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ 

ใบสมัคร ประเภทโควตา  Download Click !!  

regis

   

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 queen sirikrij2565

button

   

28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

king10

button

   

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (รอบพิเศษ)

extra 2565

รายงานตัวออนไลน์ คลิก

 

กรอกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ และมารายงานตัวใันวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง  

เอกสารประกอบการรายงานตัว

      - หนังสือยินยอมการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย คลิก

      - แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของมหาวิทยาลัยฯ คลิก 

 

หมายเหตุ :

1. ผู้ที่ไม่รายงานตัวและชำระเงินตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

2. ให้นักศึกษาอ่านประกาศและปฏิบัติตามเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเอง

   

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

285639471 7575809172494377 308600550803809179 n

assign

   

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (รอบพิเศษ)

extra stu 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (รอบพิเศษ) คลิกอ่าน

regis

   

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

banner name p3 s2565

รายงานตัวออนไลน์ คลิก

 

นักศึกษากรอกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ และมารายงานตัวใันวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง  

เอกสารประกอบการรายงานตัว

      - หนังสือยินยอมการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย คลิก

      - แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของมหาวิทยาลัยฯ คลิก 

 

หมายเหตุ :

1. ผู้ที่ไม่รายงานตัวและชำระเงินตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

2. ให้นักศึกษาอ่านประกาศและปฏิบัติตามเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเอง

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

banner 3 2565

   

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

3 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) คลิกอ่าน

regis

   

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

part2 tnsutrg2565

รายงานตัวออนไลน์ คลิก

 

นักศึกษากรอกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ และมารายงานตัวใันวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง  

เอกสารประกอบการรายงานตัว

      - หนังสือยินยอมการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย คลิก

      - แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของมหาวิทยาลัยฯ คลิก 

 

หมายเหตุ :

1. ผู้ที่ไม่รายงานตัวและชำระเงินตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

2. ให้นักศึกษาอ่านประกาศและปฏิบัติตามเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเอง

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (ครั้งที่ 2)

pastp2565

   

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

research fund 2565

   

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

phase2 newstu 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) คลิกอ่าน

regis

   

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษา ประเภทโควตา ปีการศึกษา2565

banner qoata 2565

   

การบริการวิชาการแก่สังคม

COVER Sports injury

   

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR

   

1. เรื่อง Suitable of the Garden Plant Positioning for Reducing the Wind Speed in Hospital.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญากร เตชะโต รายละเอียดคลิก

2. เรื่อง Exercise Program for Primary School Children Aged 7-12 According to the Policy “Moderate Class more Knowledge”, Trang Province  รายละเอียดคลิก 

นางณิชานันทน์ วงษ์วิวัฒน์ ผศ.เอกสิทธิ์ อ้วนไตร ผศ.สุภาพ เพชรแก้ว ผศ.อนุชา แซ่เจียม และ

นางสาวภิญญาณัฏฐ สมาธิ 

3. เรื่อง ผลของการเล่นเกมแบบปฏิสัมพันธ์แบบทันทีที่ส่งผลต่อคลื่นไฟฟ้าสมองและเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองในกลุ่มวัยรุ่นที่ออกกำลังกายเป็นประจำและไม่ค่อยออกกำลังกาย

นางสาวปัทมา เกิดกาญจน์ รายละเอียดคลิก 

4. เรื่อง Factors Related Physical Activities Of Students in Institute of Physical Education Sukhothai Campus.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรวรรณ ภักดีฉนวน  รายละเอียดคลิก

5. เรื่อง Results Promotion Learning Process Sports and Recreation of Preschoolers and Primary Students after School  รายละเอียดคลิก

ผศ.วงศ์พัทธ์ ชูดำ ผศ. ผศ.ไพรมา อ้วนไตร ผศ.จีรวรรณ ภักดีฉนวน ผศ.ชะรัตน์ เทพสิงห์ และ

ผศ.รังษี พันธุ์จันทร์  

6. เรื่อง A study of Knowledge, attitudes, and behaviors of Whey Protein consumption for Institute of Physical Education Chonburi Campus Students รายละเอียดคลิก

นางมันทิรา ผ่องอำไพ นส.พนัสรมย์ นิติวงศ์ภร นส.ปัทมา เกิดกาญจน์

   
© Thailand National Sports University Trang Campus